+48 518337507
Kancelaria adwokacka
Adwokat / Adwokat Kościelny
Adwokat kościelny Martyna Pereta

Usługi adwokackie


SPRAWY O STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA

 Dla stron powodowych:

 • konsultacja sprawy przed rozpoczęciem procesu;
 • sporządzenie skargi powodowej;
 • rekursy przeciwko odrzuceniu skargi powodowej przez Trybunał;
 • pomoc w doborze materiału dowodowego;
 • redagowanie pism procesowych związanych z ustaleniem lub zmianą formuły wątpliwości;
 • przygotowanie propozycji pytań dla stron i świadków;
 • stawiennictwo na publikacji akt;
 • przedłożenie nowych dowodów po publikacji, krytyczne uwagi do opinii biegłego psychologa lub wniosek o powołanie nowego;
 • przygotowanie głosu obrończego po publikacji akt;
 • przygotowanie odpowiedzi na uwagi obrońcy węzła;
 • apelacja do II instancji;
 • prośba o wyznaczenie III instancji w Polsce;
 • apelacja do Roty Rzymskiej (III instancja);
 • zaskarżenie wyroków dotkniętych wadą usuwalną lub nieusuwalną (querella nullitatis).

Dla stron pozwanych:

 • konsultacja sprawy po otrzymaniu przez stronę pozwaną skargi powodowej lub informacji o rozpoczęciu procesu;
 • przygotowanie odpowiedzi na skargę powodową;
 • przygotowanie skargi wzajemnej;
 • pomoc w doborze materiału dowodowego;
 • redagowanie pism procesowych związanych z ustaleniem lub zmianą formuły wątpliwości;
 • przygotowanie propozycji pytań dla stron i świadków;
 • stawiennictwo na publikacji akt;
 • przedłożenie nowych dowodów po publikacji, krytyczne uwagi do opinii biegłego psychologa lub wniosek o nowego biegłego;
 • przygotowanie głosu obrończego po publikacji akt;
 • przygotowanie odpowiedzi na uwagi obrońcy węzła;
 • apelacja do II instancji;
 • prośba o wyznaczenie III instancji w Polsce;
 • apelacja do Roty Rzymskiej (III instancja);
 • zaskarżenie wyroków dotkniętych wadą usuwalną lub nieusuwalną (querella nullitatis).
 • PRAWO WYZNANIOWE I PRAWO KANONICZNE

 • konsultacje i porady prawne;
 • opinie prawne;
 • przygotowywanie i opiniowanie umów zawieranych przez instytucje kościelne;
 • zastępstwo procesowe;
 • doradztwo dla instytucji kościelnych;
 • kompleksowa obsługa prawna diecezji, parafii, zakonów, stowarzyszeń kościelnych, fundacji;
 • obsługa inwestycji i działalności gospodarczej prowadzonej przez instytucje kościelne;
 • obsługa prawna sporów instytucji kościelnych z organami samorządu terytorialnego, kontrahentami, wykonawcami inwestycji kościelnych, najemcami i dzierżawcami nieruchomości kościelnych;
 • doradztwo prawne w zakresie zarządu majątkiem kościelnym;
 • doradztwo prawne dla podmiotów prowadzących cmentarze z zakresu prawa go grobu;
 • prowadzenie spraw z zakresu naruszenia dóbr osobistych instytucji kościelnych, duchownych;
 • prowadzenie spraw karnych z zakresu przestępstw przeciwko wolności sumienia i wyznania;
 • prowadzenie spraw i przygotowywanie opinii z zakresu zachowania kanonów dotyczących zbywania i obciążania mienia stanowiącego własność kościelnych osób prawnych oraz ich skuteczność w prawie polskim;
 • sprawy związane z ochroną zabytków kościelnych.
 • PRAWO CYWILNE

 • odzyskiwanie należności;
 • odszkodowania;
 • zadośćuczynienia;
 • dochodzenie roszczeń związanych z wypadkami komunikacyjnymi;
 • roszczenia wynikające z umów;
 • zasiedzenie;
 • ochrona własności;
 • ochrona dóbr osobistych;
 • droga konieczna i inne służebności;
 • postępowanie egzekucyjne;
 • powództwa o zapłatę;
 • sprawy majątkowe;
 • sprawy spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek);
 • ugodowe rozwiązywanie sporów.
 • PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

 • rozwód;
 • podział majątku;
 • alimenty;
 • władza rodzicielska;
 • kontakty z małoletnim;
 • separacja;
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa;
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej;
 • rozstrzyganie o istotnych sprawach rodziny.
 • PRAWO KARNE

 • obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym;
 • obrona oskarżonego w postępowaniu sądowym;
 • obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia;
 • obrona w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe;
 • reprezentowanie pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego;
 • zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa;
 • prywatny akty oskarżenia;
 • sprawy związane z wypadkami drogowymi;
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary;
 • odroczenie wykonania kary;
 • przerwa w wykonywaniu kary;
 • odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego;
 • prawo karne gospodarcze.
 • PRAWO GOSPODARCZE  I HANDLOWE

 • konsultację prawne;
 • opinie prawne;
 • windykacja należności;
 • projekty umów;
 • pomoc prawna na etapie tworzenia spółek;
 • doradztwo w zakresie doboru odpowiedniej formy prawnej spółki;
 • obsługa prawna procesu tworzenia i rejestracji spółki prawa handlowego   (spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej);
 • pomoc prawna na etapie bieżącej działalności statutowej spółki;
 • pomoc prawna na etapie likwidacji i przekształceń spółek;
 • obsługa prawna likwidacji spółki prawa handlowego;
 • reprezentacja procesowa w postępowaniach o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał Zgromadzenia Wspólników/Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 • PRAWO ADMINISTRACYJNE

 • odwołania od decyzji;
 • skargi do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych;
 • skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 • PRAWO PRACY

 • powództwo o zapłatę;
 • wypadek w pracy;
 • ustalenie istnienia stosunku pracy;
 • przywrócenie do pracy;
 • odszkodowanie;
 • uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne;
 • sprostowanie świadectwa pracy;
 • mobbing.
 • PRAWO BUDOWLANE

 • doradztwo w procesach inwestycyjnych;
 • obsługa związana z procesem nabywaniem nieruchomości;
 • umowy o roboty budowlane;
 • reprezentacja w sporach związanych z robotami budowlanymi.
 • PORADY ON-LINE

  Kancelaria świadczy usługi porady on-line poprzez elektroniczną obsługę klienta. Usługa ta umożliwia uzyskanie szybkiej pomocy prawnej, w tym porady, opinii prawnej, pisma procesowego lub projektu umowy. Kontakt z Klientem odbywa się drogą korespondencyjną (e-mail, telefon).

   

  Aby uzyskać pomoc prawną on-line należy: Przesłać drogą elektroniczną na z opis sprawy lub problemu prawnego (można także skorzystać z formularza na stronie). W ciągu 24 h Kancelaria udzieli odpowiedzi, wskazując wysokość i sposób uiszczenia wynagrodzenia oraz wymieniając informacje i dokumenty niezbędne do prawidłowego wywiązania się z zamówienia. Usługa zostanie wykonana w umówionym wcześniej terminie po dokonaniu wpłaty, dostarczeniu wszelkich niezbędnych informacji i dokumentów.